Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezine Hoşgeldiniz.

  • Türkçe
İlk Yardım Eğitimleri
Eğitici Başvuru Formu

Çıraklık Eğitimi

                                                                
ÇIRAK:


Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişidir. (3308 sayılı kanun- madde 3/c)

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ

Tanım:
En az ilköğretim okulu mezunu veya ortaokul/imam hatip ortaokulu öğrenimini tamamlamış olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir iş yerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime çıraklık eğitimi denir.

I. Çıraklık Eğitiminin Öğrencilere faydaları
1.      Sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındıklarından, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanırsınız.
2.      Meslek öğrenirken asgari ücretin %30’ undan az olmamak üzere ücret alırsınız.
3.      4 yılsonunda ustalık belgesi alarak kendi işyerinizi açabilirsiniz.
4.      İş yerinizi açarken KOSGEB’den hibe veya faizsiz kredi desteği alabilirsiniz.
5.      Şartlarınızın uygun olması halinde askerlik işlemlerinizi tecil edebilirsiniz.

II. İşverene yararları: 
1.      İşyerinde çalışan ve merkezimize kayıt olan çırakların sigorta primleri devlet tarafından ödenmektedir.
2.      Devlet Katkısı: 2022 Ocak Ayı itibariyle 9-10-11. sınıf çırak öğrencilerin Devlet Katkısı ücretleri 1276 TL olmuştur. 
3.      Çırak öğrenciye ödenen ücretler her türlü vergiden muaftır.

 lll. İşleyiş: 
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilir. Şartların oluşması hâlinde 9’ uncu sınıf alan derslerinin eğitimi mesleki eğitim merkezlerinde veya işletmelerin eğitim birimlerinde verilebilir. Bu öğrenciler, 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre işletmelerle olan sözleşmeleri devam ettiği sürece, ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim yılı boyunca işletmede mesleki eğitime devam eder.
Merkezimiz öğrencileri çalıştıkları meslek dallarıyla ilgili teorik eğitimlerini haftada bir gün okulda, pratik eğitimlerini ise kalan günlerde işletmelerde alırlar. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerinde kendi dallarıyla ilgili meslek derslerinin yanında ortak genel kültür derslerini de okumaktadırlar. Mesleki Eğitim Merkezine devam eden öğrenciler; 10 uncu sınıftan itibaren her ders yılı sonunda yılsonu beceri sınavına alınır. 11’ inci sınıfın sonunda girilen beceri sınavı kalfalık, 12’ nci sınıfın sonunda girilen beceri sınavı ustalık sınavı olarak uygulanır.
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden 11’ inci sınıfın sonunda yapılan kalfalık sınavlarında başarılı olan ve başarısız dersi bulunmayanlara Kalfalık Belgesi, kalfalardan programlarında öngörülen teorik ve pratik eğitim süresi sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenir.

lV. Devam-Devamsızlık:
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez
Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılır.

KAYIT OLMAK İÇİN İSTENEN BELGE ve EVRAKLAR
 

  1. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (En az İlköğretim/Ortaokul mezunu olmalı)
  2. Sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu 
  3. 4 (Dört) adet fotoğraf
  4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  5. Pratik eğitimden sorumlu ustanın “Ustalık Belgesi“ ve “Usta Öğretici Belgesi” fotokopileri 
  6. Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi. (Merkezden temin edilecektir)
  7. Rapor bildirim taahhütnamesi. (Merkezden temin edilecektir.)